Wewnętrzne prawo szkolne

Statut szkoły


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 


Procedury uzyskania zwolnień z wychowania fizycznego


  Pozostałe dokumenty są do wglądu w bibliotece szkolnej w godzinach jej funkcjonowania.