Struktura organizacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


  1. Dyrektor I LO –  mgr Leszek Stanisław Olszewski
  2. Wicedyrektor – mgr Nina Grodzka
  3. Kadra Pedagogiczna
  4. Samorząd Uczniowski
  5. Rada Rodziców
Kompetencje poszczególnych organów określa Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Proces wychowania w szkole odbywa się według Program wychowawczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku i Program profilaktyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.