W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach projektuKompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez oferentów dla poszczególnych części. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniesie 57 843,60 zł brutto.

Informacja o złożonych oferta oraz przyznana punktacja w załączniku.

 

Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły