W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
39000000-2 pomoce dydaktyczne
39162000-5 - Pomoce naukowe,
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne,
38510000-3 - Mikroskopy
30230000-0 - Pomoce dydaktyczne i sprzęt związany z komputerami
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w podziale na następujące części:

Część I – pomoce na zajęcia z matematyki - parametry opisane w zał. nr 2;
Część II - pomoce na zajęcia z chemii - parametry opisane w zał. nr 3;
Część III - pomoce na zajęcia z geografii - parametry opisane w zał. nr 4;
Część IV - doposażenie pracowni biologicznej - parametry opisane w zał. nr 5;
Część V - pomoce na zajęcia z języków obcych - parametry opisane w zał. nr 6;
Część VI - zakup sprzętu - parametry opisane w zał. nr 7.

Komplet dokumentów należy złożyć do 7 lutego 2019 r. do godziny 15.00. Więcej informacji w załącznikach.

Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły