ZAPytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3 oraz tabletów do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu w II częściach:

1) Część I: 10 zestawów klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3

2) Część II: 10 tabletów do obsługi aplikacji EV3 Programmer

Przy ocenie ofert decyduje kryterium cena 100%.

Komplet dokumentów należy złożyć do 25 stycznia 2019 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji w załącznikach, a także pod numerem telefonu 507756086.

 

Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły