ZAPytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup usługi na zapewnienie transportu podczas wyjazdów edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu dla uczniów podczas 11 wyjazdów edukacyjnych uzupełniających zajęcia pozalekcyjne, realizowane w 2018-2021 r. z w/w projektu. Przy ocenie ofert decyduje kryterium cena 100%.

Skan oferty należy złożyć do 13 grudnia 2018 r. do godziny 14.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

Więcej informacji w załącznikach, a także pod numerem telefonu 507756086.

 

 Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły