Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego
zakup usługi szkoleniowej dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 12 szkoleń doskonalących dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności w prowadzeniu procesu dydaktycznego. W okresie październik 2019 – grudzień 2020 ma zostać zrealizowanych 96 godzin szkoleniowych (w zależności od potrzeb szkolenia teoretyczne i praktyczne) z następującego obszaru tematycznego:

a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (24 godz.);
b) praca metodą eksperymentu (24 godz.);
c) wykorzystanie e-podręczników (16 godz.);
d) Kurs Trening Umiejętności Społecznych (32 godz.).

Ofertę należy złożyć 17 października 2019 r. do godziny 13.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z dokumentem potwierdzającym termin rozpoczęcia działalności szkoleniowej np. wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, KRS itp.

Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

- w formie pisemnej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
- za pośrednictwem faksu na numer: 87 521 43 81
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Osoba do kontaktu: Halina Bogdańska – kierownik projektu, tel. 507756086

Zamawiający
Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły
Olecko, 11.10.2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach projektuKompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez oferentów dla poszczególnych części. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniesie 57 843,60 zł brutto.

Informacja o złożonych oferta oraz przyznana punktacja w załączniku.

 

Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
39000000-2 pomoce dydaktyczne
39162000-5 - Pomoce naukowe,
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne,
38510000-3 - Mikroskopy
30230000-0 - Pomoce dydaktyczne i sprzęt związany z komputerami
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w podziale na następujące części:

Część I – pomoce na zajęcia z matematyki - parametry opisane w zał. nr 2;
Część II - pomoce na zajęcia z chemii - parametry opisane w zał. nr 3;
Część III - pomoce na zajęcia z geografii - parametry opisane w zał. nr 4;
Część IV - doposażenie pracowni biologicznej - parametry opisane w zał. nr 5;
Część V - pomoce na zajęcia z języków obcych - parametry opisane w zał. nr 6;
Część VI - zakup sprzętu - parametry opisane w zał. nr 7.

Komplet dokumentów należy złożyć do 7 lutego 2019 r. do godziny 15.00. Więcej informacji w załącznikach.

Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły

 

Dotyczy: wyboru dostawcy na zapytanie cenowe z dnia 21.01.2019 r. na dostawę klocków LEGO MINDSTORMS lub tabletów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości"

Attachments:
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[ ]193 kB

ZAPytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3 oraz tabletów do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu w II częściach:

1) Część I: 10 zestawów klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3

2) Część II: 10 tabletów do obsługi aplikacji EV3 Programmer

Przy ocenie ofert decyduje kryterium cena 100%.

Komplet dokumentów należy złożyć do 25 stycznia 2019 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji w załącznikach, a także pod numerem telefonu 507756086.

 

Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły

 ZAPytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup usługi na zapewnienie transportu podczas wyjazdów edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu dla uczniów podczas 11 wyjazdów edukacyjnych uzupełniających zajęcia pozalekcyjne, realizowane w 2018-2021 r. z w/w projektu. Przy ocenie ofert decyduje kryterium cena 100%.

Skan oferty należy złożyć do 13 grudnia 2018 r. do godziny 14.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

Więcej informacji w załącznikach, a także pod numerem telefonu 507756086.

 

 Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły

 

 

Ogłoszenie nr 500263454-N-2018 z dnia 02-11-2018 r. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2018-2019 szkolenia pt. „Forum Tutoringu” oraz „Szkoła Tutorów I stopnia”, zwanych dalej „Szkoleniem”. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności w prowadzeniu procesu dydaktycznego. Łącznie mają zostać zrealizowane 72 godziny szkoleniowe (więcej informacji w załączniku nr 1 – wzór oferty).

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie zamawiającego 19-400 Olecko ul. Kościuszki 29 przeprowadzono sesję otwarcie ofert na wykonanie zamówienia "Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych".

Attachments:
Download this file (sprostowanie.jpg)sprostowanie.jpg[ ]108 kB

Informuję, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych” Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Wykonawcę KLADREW Urszula Muża-Klamann, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6 z ceną brutto 31 694,88zł.

Attachments:
Download this file (zawiadomienie_owynikach_przetargu.pdf)Zawiadomienie o wynikach przetargu[ ]142 kB

Informacja z otwarcia ofert

"Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych"

Attachments:
Download this file (otwarcie ofert.jpg)Informacja z otwarcia ofert[ ]101 kB

Ogłoszenie nr 616706-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego:

Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych.

Ogłoszenie nr 500210640-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.

Olecko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500208463-N-2018
Data: 30/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Krajowy numer identyfikacyjny 695723, ul. ul. Kościuszki  29, 19400   Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 234 183, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 875 234 183.
Adres strony internetowej (url): www.lo.olecko.pl

Attachments:
Download this file (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia .pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia .pdf[ ]122 kB

Ogłoszenie nr 500208463-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku sprzętu, oprogramowania, mebli, tablic, pomocy dydaktycznych, rolet okiennych oraz modernizacja szkolnej sieci komputerowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Informacja w załączniku.

Ogłoszenie nr 607458-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Informacja w załączniku.

Informacja w załączniku.

Informacja w załączniku.